Korup Antennelaug

Vedtægter

       KORUP ANTENNELAUGS VEDTÆGTER

 • 1 NAVN
  Laugets navn er KORUP ANTENNELAUG.
  Dets hjemsted er Korup, 5210 Odense NV.§ 2. FORMÅL.Laugets formål er at eje og drive bredbåndskabelanlæg, samt varetage administration af dette, så medlemmerne sikres mulighed for at modtage radio- og Tv-programmer og anden tilgængelig information som samfundsudviklingen giver mulighed for.§ 3. MEDLEMMER.1. Som medlem kan optages enhver husejer, herunder ejere af udlejningsejendomme, inden for det til enhver tid værende forsyningsområde mod at betale en tilslutningsafgift og indskud.
  Ved optagelse skal forfaldet kontingent betales.2. Medlemmer af tilsluttede antenneanlæg skal til enhver tid respektere de af KORUP ANTENNELAUG fastsatte retningslinjer for tilslutning.
 • 3. Ved fraflytning overtager nye ejere de tidligere ejeres rettigheder og forpligtelser, idet den tidligere ejer dog vedbliver at hæfte for eventuelle restancer, overfor lauget, indtil den nye ejer har berigtiget restancen. Og overtaget forpligtelsen.
  Både den tidligere og den nye ejer er pligtige at anmelde ejerskiftet til laugets kasserer.
 • 4. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren senest den 1. oktober.
  Tilslutningen til anlægget afbrydes senest ved årets udgang.
  Der udbetales ingen refusion ved udmeldelse.
 • 4. KONTINGENT M.V.
  1. Kontingentåret følger kalenderåret.
  Det årlige medlemsbidrag (kontingent) betales forud med opkrævning
  Kvartalsvis pr. 1. dec. 1. marts 1. juni 1. sep.
  hvorefter der udsendes rykkerskrivelse som pålægges et af bestyrelsen fastsat rykkergebyr.2. Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen.
  Tilslutningsafgift og indskud fastsættes af bestyrelsen i henhold til forretningsordenen3. Vilkår for tilsluttede antenneanlæg fastsættes af bestyrelsen i henhold til forretningsordenen.4. I tillæg til det årlige bidrag opkræves hos den enkelte husstand tillige de beløb som følger af de ydelser som husstanden har valgt at modtage af lauget.
  Ved betaling via girokort, opkræves der et gebyr fastsat af bestyrelsen.

 • 5. GENERALFORSAMLING.
  1. Generalforsamlingen er KORUP ANTENNELAUGS højeste myndighed.
  Ordinær generalforsamling afholdes ’en gang årligt i marts måned. Den indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved annoncering i lokalt blad, på infokanalen og laugets hjemmeside med angivelse af dagsorden, tid og sted for generalforsamlingen, og med oplysning om, hvor og hvornår regnskab for det forløbne regnskabsår og budget for det kommende år kan rekvireres.2. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte:
  1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  2. Beretning om laugets virksomhed i det
  forløbne år, ved formanden.
  3. Aflæggelse af regnskab , ved kassereren.
  4. Indkomne forslag.
  5. Kontingent og budget for det kommende år.
  6. Valg af: a) bestyrelse.
  b) suppleanter til bestyrelsen.
  c) revisorer.
  d) revisorsuppleanter.
  7. Eventuelt.
 • Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal med navns underskrift være et bestyrelsesmedlem i hænde senest den 15. februar det år det ønskes behandlet.
 • 3. På den ordinære generalforsamling skal der blandt medlemmerne vælges en bestyrelse på 5 medlemmer for 2 år således: 2 i lige år og 3 i ulige år.
  Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen.
  Tillige vælges 2 revisorer for 2 år: således: 1 i lige år og 1 i ulige år.
  På den ordinære generalforsamling vælges endvidere 2 suppleanter,
  2 revisorsuppleanter. Alle for et år ad gangen.
 • 4. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed.
  Skriftlig afstemning afholdes, såfremt 10 medlemmer ønsker det.
 • 5. Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemsbidrag kan afgive stemme på generalforsamlingen. Hver tilsluttet ejerbolig og andelsbolig tælles for et medlem og har således én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 • 6. Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingen.
 • 6. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.
  Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes hvis det skriftligt begæres af 1/5 af laugets medlemmer.
  Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter samme regler som den ordinære generalforsamling, senest 14 dage efter at en sådan begæring er modtaget.
 • 7. LEDELSE..
  1. Bestyrelsen på 5 medlemmer leder laugets arbejde i h.h.t. forretningsordenen, der fastlægger regler for bestyrelsens arbejde og opgaver. Den konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og tilsynsførende.. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt 3 medlemmer er mødt. Den holder møde så ofte formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.
 • 2. Bestyrelsen tegnes af formanden og kassereren i forening. (se dog §8).
  Bestyrelsen kan meddele enkeltpersoner prokura, vedr. Løbende betalinger.
 • 3. Alle bestyrelsesbeslutninger indføres i laugets forhandlingsprotokol og godkendes/ underskrives på næste bestyrelsesmøde.
 • Lauget hæfter kun for sine forpligtelser med den af lauget til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke laugets medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. Bestyrelsen kan ikke indgå aftaler, der forpligter/ binder mere end 3 år frem.
 • 8. FORMUEFORVALTNING
  1. Bestyrelsen varetager formueforvaltningen.
  Ved alle beslutninger om formueforvaltning tegnes lauget af den samlede bestyrelse.
 • Beslutning om at anvende dele af laugets formue til andet end drift af anlægget, kan kun træffes af en generalforsamling.
 • 9. REGNSKAB OG REVISION.
 • Regnskabsåret følger kalenderåret.
  Revision finder sted ’en gang årligt efter regnskabets afslutning. Det reviderede regnskab og det efterfølgende årsbudget, forelægges ved den ordinære generalforsamling.
  Uanmeldt revision kan finde sted når revisionen ønsker det.
 • 10. RESTANCER.
 • Erlægges skyldige beløb ikke senest 14 dage efter rykkerskrivelse, afbrydes tilslutningen uden varsel.
  Gentilslutning kan først ske efter at medlemmet/er har betalt alle restancer og de af bestyrelsen fastsatte omkostninger i forbindelse hermed.
 • 11. VEDLIGEHOLDELSE
 • KORUP ANTENNELAUG er ansvarlig for vedligeholdelse og drift af anlægget frem til stikdåse ved fortov, samt at anlægget er forsikret i det omfang bestyrelsen finder nødvendigt.
  For kabler og øvrige installationer i anlægget har KORUP ANTENNELAUG’s tilsynsførende og reparatører til enhver tid adgang for eftersyn og reparationer af enhver art, evt. imod forevisning af legitimation.
  Ophører medlemskab hos ejere/brugere af ejendomme hvorpå der er placeret installationer tilhørende KORUP ANTENNELAUG, opretholdes de ovennævnte rettigheder, ligesom installationerne skal forblive på ejendommen i h.h.t. lyst deklaration.
  Ethvert medlem sørger selv for og afholder udgifterne til vedligeholdelse af tilslutningsledning fra stikdåse (ved fortov) til modtageapparat.
  Medlemmer er pligtige, for egen regning, at vedligeholde tilslutningskabel og tilkoblet udstyr, så det ikke generer andre medlemmers brug af anlægget.
  Misligholdes denne forpligtelse kan forbindelsen til anlægget afbrydes.
  Afbrydelse og gentilslutning vil i den forbindelse ske i henhold til bestemmelsen herom i § 10.
  Vedligeholdelse af tilkoblede antenneanlæg er KORUP ANTENNELAUG uvedkommende.
 • 12. BEGRÆNSNINGER.
 • KORUP ANTENNELAUG må ikke påtage sig andre opgaver end de i vedtægterne anførte, og kan ikke sammensluttes med andre foreninger eller underlægges andres myndighed.
 • 13. FORTOLKNING.
  Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af bestyrelsen, og på generalforsamlingen af dirigenten
 • 14. VEDTÆGTSÆNDRINGER.
 • Til beslutning om vedtægtsændringer eller laugets ophævelse kræves, at mindst 60 % af medlemmerne er til stede på den generalforsamling, hvor spørgsmålet behandles og at mindst 60 % af de fremmødte er for beslutningen.
  Såfremt det tilstrækkelige antal medlemmer ikke er mødt og forslaget ikke har opnået mindst 60 % af de tilstedeværende stemmer, er det bortfaldet.
  Stemmer 60 % eller flere af de tilstedeværende for det, indkalder bestyrelsen inden 1 måned til ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages, såfremt mindst 60 % stemmer for det, uanset antal fremmødte medlemmer.
 • 15. LAUGETS OPHØR.
 • Beslutning om laugets ophør sker i h.h.t. § 14.
  Ved laugets ophør fordeles formuen til medlemmerne.
 • Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. febr. 1974 og senest ændret den
  22. marts 2012.
  Dirigent: Alfred Hansen.
  Bestyrelsen:
  Jørgen Madsen,
  Finn Pedersen,
  Inge Monrad,
  Per Theisen,
  Knud e. Nielsen.
 • Åbne Vedtægterne i PDF (Kan også hentes “højre klik og vælg gem”)